معرفی برنامه: وب کم خود را به موس تبدیل کنید!
در این مطلب می خواهیم برنامه ای را به شما معرفی کنیم که به کمک دوربین ی که به کامپیوتر خود دارید می توانید کنترل موس خود را به دست بگیرید و فقط با تکان دادن سر، اشاره گر موس را جابه جه کنید، در این برنامه دیگر شما احتیاجی به دست برای تکان دادن موس نخواهید داشت . . .